Splošnji pogoji poslovanja

Naslednji splošni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in pogodbe za dobave in storitve. Morebitni pogoji stranke in naročnika veljajo le z našim izrecnim soglasjem; ugovor zoper njihovo veljavnost ni potreben.

PONUDBE IN NAROČILA

Naše ponudbe se lahko vedno spremenijo glede cen in možnosti izvedbe. Naše izvajalsko osebje ni pooblaščeno ali upravičeno do sklepanja dogovorov ali naknadnih sprememb pogodbe.

CENE

Naše cene za kolektivno ali individualno upepelitev kakor cene vseh ostalih artiklov v ponudbi so končne. Cene za kolektivno ali individualno upepelitev kakor cene vseh ostalih artiklov v ponudbi vključujejo DDV po zakonsko predpisani stopnji. Vsa plačila se izvedejo izključno na naš račun. Plačila za opravljene storitve je treba izvršiti brez odbitka v roku valute, navedene na računu.

IZVAJANJE

V primeru individualne upepelitve lahko lastnik živali uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v dveh (2) dneh od datuma sklenitve pogodbe, tako da sam prevzame žival in plača pristojbino za hrambo (25 EUR) ter stroške prevzema živali po veljavni coni in v kolikor je prevzem iz naše strani bil izveden. V primeru individualne upepelitve se pepel hrani do dveh tednov od pripravljenosti žare za prevzem. Po izteku roka si pridržimo pravico do zaračunavanja pristojbine za hrambo pepela (10 EUR/teden). Pridržujemo si pravico do naknadnega izračuna v primeru razlik v teži. Pravica do odpovedi naročila je izključena čim se žival nahaja v krematoriju.

Prenos na tretje osebe ni zagotovljen.

GARANCIJA, ODGOVORNOST

Garancijske zahtevke zaradi očitnih napak je mogoče priznati le, če so napake prijavljene v 7 dneh po opravljeni zadevni storitvi. Če so očitne napake prijavljene pred izvedbo upepelitve.

Garancija temelji na zakonsko določenih pogojih, če ni drugače določeno. Nepredvidljive škode ne krije naša odgovornost na podlagi krivde v primeru lahke malomarnosti. Ne prevzemamo pa odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi malomarnosti tretjih oseb. S podpisom naročila stranka prevzame osebno odgovornost za stroške in izdatke. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi požara, vloma, višje sile, prevoza ali drugih vzrokov, ki povzročijo izgubo živali.

V primeru stroškov (tretjih oseb, dostave in storitev) skrbno posredujemo želje za vaše ime in za vaš račun.

PRISTOJNOST; PRAVO, KI SE UPORABLJA

Za morebitne spore je zadolženo pristojno sodišče na sedežu našega podjetja. Uporablja se izključno pravo Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

Če je posamezna določba teh splošnih pogojev neveljavna, ostali deli sklenjene pogodbe ostanejo veljavni. Neveljavna klavzula se nadomesti z določbo, ki se v ekonomskem smislu čim bolj približa predvideni določbi.